Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin
Sklepu internetowego z rękodziełem Pracowni Nitka


§ 1
Informacje ogólne i definicje
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep-pracownianitka.pl/
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Kupujący/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży,
Polityka – dokument Polityka prywatności i plików cookies określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sklepu w formacie „pdf”,
Produkt/Towar – rzecz ruchoma bądź treść cyfrowa, którą Klient może nabyć
w Sklepie internetowym. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym
są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych,
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep/Serwis internetowy – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep-pracownianitka.pl/
Sprzedawca – Fundacja Rozwoju Nitka z siedzibą 97-400 Bełchatów,
przy ul. Poziomkowej 19, wpisana do rejestru do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Łódź-Śródmieście pod numerem 0000509664, nr NIP 7692221748, nr REGON 101777213,
adres korespondencyjny: Fundacja Rozwoju Nitka MCK Gwarek os. Dolnośląskie 204b, 97-400 Bełchatów
Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 2
Usługi świadczone drogą elektroniczną
rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym
prowadzenie Konta Kupującego,
formularz kontaktowy – przesyłanie wiadomości e- mail.
Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
§ 3
Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Obowiązuje zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com.
bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny lub adres siedziby Sprzedawcy. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację bądź podany przez niego adres korespondencyjny.
§ 4
Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania ze Sklepu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w trybie natychmiastowym.
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług droga elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny lub adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie zostanie w trybie natychmiastowym usunięte.
Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy
na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także
w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 5
Składanie zamówienia
W celu zawarcia Umowy sprzedaży on-line za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://sklep-pracownianitka.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Kupujący może złożyć zamówienie jako gość bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
wybranej metody płatności,
wybranego sposobu dostawy.
W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie
lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych
z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.
§ 6
Dostawa i płatność
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu,
z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny bądź adres siedziby Sprzedawcy.
Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany
do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.
Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. Do tego terminu należy doliczyć czas dostawy w zależności od wybranego przewoźnika.
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane są odpłatnie za pośrednictwem jednego
z następujących operatorów: Paczkomat inPost, Kurier inPost, Kurier GLS, Kurier inPost. Wyboru operatora dokonuje Klient i jest obciążany opłatą za usługi operatora wg cennika obowiązującego u operatora w chwili składania zamówienia. Aktualne ceny podawane są przez Sprzedawcę na stronach Sklepu.
Klient może też dokonać bezpłatnie odbioru osobistego zamówionych Produktów pod adresem i w godzinach podanych na stronach Sklepu.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 6
Produkty/towary elektroniczne
Realizacja zamówienia obejmującego produkt/towar elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego
w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy
Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com bądź za pośrednictwem jednego
z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny lub adres siedziby Sprzedawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres siedziby Sprzedawcy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.
§ 8
Odpowiedzialność za wady
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte
w Kodeksie Cywilnym.
§ 9
Ochrona danych osobowych
Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym
w szczególności RODO stosując zabezpieczenia
Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta jest Sprzedawca. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorem w sparwie danych osobowych możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny lub adres siedziby Administratora.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 10
Reklamacje
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży on-line, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny lub adres siedziby Sprzedającego podając:
imię i nazwisko,
numer zamówienia
opis wady towaru/stwierdzoną nieprawidłowość działania Sklepu
datę zakupu,
zdjęcia uszkodzenia towaru
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie Klienta.
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dołączenie dowodu zakupu Produktu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 12
Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym
w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2020 r..
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Polityka prywatności i cookies Sklepu
Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i przesłać do Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 1
Polityka prywatności i cookies
Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w związku z realizacją postanowień Regulaminu Sklepu internetowego Pracowni Nitka jest Sprzedawca – Fundacja Rozwoju Nitka z siedzibą 97-400 Bełchatów, przy ul. Poziomkowej 19, wpisana do rejestru do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Łódź-Śródmieście pod numerem 0000509664, nr NIP 7692221748, nr REGON 101777213.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorem w sprawie danych osobowych możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownianitka1@gmail.com bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres korespondencyjny lub adres siedziby Administratora.
Znaczenie poszczególnych pojęć użytych w Polityce należy rozumieć tak jak zostało zdefiniowane
w Regulaminie Sklepu internetowego Pracowni Nitka.
Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych.
W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Gromadzenie i przetwarzanie danych (cele, podstawa prawna, czas przetwarzania)
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte.
W celu ułatwienia obsługi Usługobiorca może podać oprócz danych obowiązkowych również dodatkowe dane (fakultatywne dane) – podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Takie dane można w każdym czasie usunąć (cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Rejestracja w Serwisie Internetowym
Dane osobowe są przetwarzane:
w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w Serwisie Internetowym i sposobu korzystania z konta,
a także preferencji Usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw
w celach marketingowych Administratora (marketing bezpośredni) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu swojego wizerunku i własnej marki.
Składanie zamówień
Dane osobowe są przetwarzane:
w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w Serwisie, a także preferencji zakupowych Usługobiorców w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Formularz kontaktowy
Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Portale społecznościowe
Dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Usługobiorców o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (marketing bezpośredni) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu wizerunku i własnej marki.
Przekazywanie danych
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych
(w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną), podmiotom takim jak banki
i operatorzy płatności (w związku z regulowaniem płatności za dokonane zakupy w Serwisie Internetowym), podmioty świadczące usługi księgowe (w związku z realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości), podmioty świadczące doradztwo prawne, obsługę prawną i zastępstwa procesowego (w związku z ustalenia i dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami), kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa Administratora bądź jego zorganizowanej części dane osobowe Usługobiorców mogą zostać przeniesione na nabywcę w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu Internetowego.
Administrator nie przekazuje i nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawa osoby, które dane dotyczą
Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w RODO oraz przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie
Administrator nie podejmuje decyzji na podstawie Państwa danych w sposób zautomatyzowany, również nie dokonuje profilowania.
Pliki Cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Usługobiorcy przeglądającego Serwis Internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Usługobiorcy w Serwisie Internetowym i dokonywanych przez niego czynności.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
Realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
Dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
Zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
Zapamiętywania zamawianych Produktów w koszyku, polecania Produktów powiązanych z Uslugami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu;
Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesSafari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=enFirefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczekOpera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htmlW przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Załącznik nr 2

Sprzedawca: Fundacja Rozwoju Nitka
adres e-mail: pracownianitka1@gmail.com
adres siedziby 97-400 Bełchatów, ul. Poziomkowa 19
adres do korespondencji : 97-400 Bełchatów, MCK Gwarek os. Dolnośląskie 204b

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, ❶…..………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży produktu/towaru ❷ …….…………………………………………………… ………………..… z transakcji / zamówienia nr. …………………..
Proszę o zwrot pieniędzy na następujący rachunek bankowy nr ❸…………………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis Konsumenta: …………………………………….

Informacja:
❶ Imię, nazwisko, adres Konsumenta
❷ Proszę podać zakupione produkty i/lub usługi oraz numer umowy (zamówienia)
❸ Proszę wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne